İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2008 Cilt: 1 Sayi: 1
İçindekiler:
Verilerin Lineer İç İlişkili Olduğu Lojistik Regresyonda Bazı Yanlı Parametre Kestiricileri ve Hata Karaler Ortalamasına Göre Karşılaştırmaları
Sayfa: 1-8
N. N. Urgan, M. Tez
Uygunluk Analizinin Benzer Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri İle Karşılaştırılması
Sayfa: 9-15
A. Suner, C.C. Çelikoğlu
Cox Regresyon Modeli ve Akciğer Kanseri Verileri İle Bir Uygulama
Sayfa: 16-22
D. Karasoy
Yol Kaza Oranlarının Bayesci Yaklaşımla Analizi
Sayfa: 23-32
U. Karabey, Ö. Esensoy
Turkiye'de Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İller Arası Yakınsama Üzerine Etkileri
Sayfa: 33-49
K. K. Yamanoğlu
İlçelerin Gelişmişlik İndekslerinin Oluşturulmasında Çok Aşamalı Doğrulayıcı Faktör Analizi Yaklaşımı
Sayfa: 50-67
G. G. Şimşek, F. Noyan
Bağımlı Riskler İçin Toplam Hasar Miktarının Dağılımı
Sayfa: 68-79
M. Pırıldak, Ö. Esensoy

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi